γδ T Cells Support Pancreatic Oncogenesis by Restraining αβ T Cell Activation

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

 • Donnele Daley - (Autor:in)
 • Constantinos Pantelis Zambirinis - (Autor:in)
 • Lena Seifert - , Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (Partner: UKD, MFD, HZDR, DKFZ) (Autor:in)
 • Neha Akkad - (Autor:in)
 • Navyatha Mohan - (Autor:in)
 • Gregor Werba - (Autor:in)
 • Rocky Barilla - (Autor:in)
 • Alejandro Torres-Hernandez - (Autor:in)
 • Mautin Hundeyin - (Autor:in)
 • Vishnu Raj Kumar Mani - (Autor:in)
 • Antonina Avanzi - (Autor:in)
 • Daniel Tippens - (Autor:in)
 • Rajkishen Narayanan - (Autor:in)
 • Jung-Eun Jang - (Autor:in)
 • Elliot Newman - (Autor:in)
 • Venu Gopal Pillarisetty - (Autor:in)
 • Michael Loran Dustin - (Autor:in)
 • Dafna Bar-Sagi - (Autor:in)
 • Cristina Hajdu - (Autor:in)
 • George Miller - (Autor:in)

Details

OriginalspracheEnglisch
Seiten (von - bis)1134-1136
Seitenumfang3
FachzeitschriftCell
Jahrgang183
Ausgabenummer4
PublikationsstatusVeröffentlicht - 12 Nov. 2020
Peer-Review-StatusJa

Externe IDs

Scopus 85096154151

Schlagworte